Editorial board

Sergienko I.V. – Editor-In-Chief (Glushkov Institute of Cybernetics, Kiev, Ukraine),

Gritsenko V.I. – Editor-In-Chief (International Research and Training Center for International Technologies and Systems Kiev, Ukraine),

Kozak L.M. – Deputy Editor (IRTCITS, Kiev, Ukraine),

Computer Science and Information Technologies::

Fainzilberg L.S. (IRTCITS, Kiev, Ukraine)

Gorbunоvs A. (Riga Technical University, Riga, Latvia)

Gubarev V.F. (Institute of Space Research, Kiev, Ukraine)

Hänßgen K. (Leipzig Technical University, Germany)

Rachkovskij D.A. (IRTCITS, Kiev, Ukraine)

Wunsch D.C. (Missouri University of Science & Technology, Rolla, USA)

Applied Mathematics:

Abraham A. (Machine Intelligence Research Labs, Washington USA)

Anisimov A.V. (T. Shevchenko National University, Kiev, Ukraine)

Chikrii A.A. (Glushkov Institute of Cybernetics, Kiev, Ukraine)

Glibovets N.N. (Kyiv-Mohyla Academy, Kiev, Ukraine)

Gupal A.M. (Glushkov Institute of Cybernetics, Kiev, Ukraine)

Kogut P.I. (Dnipropetrovsk State University, Dnipro, Ukraine)

Mordukhovich Boris (Wayne university, Detroit, USA)

Vlahavas I. (Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece)

Technologies of medical diagnostics and treatment:

Azarhov O.Yu. (Priazovsky State Technical University, Mariupol, Ukraine)

Belov V.M. (IRTCITS, Kiev, Ukraine)

Ganushchak Yu. (Maastricht University, Medical Center, Maastricht, Netherlands)

Kovalenko A.S. (IRTCITS, Kiev, Ukraine)

Rybak I. (Drexel University College of Medicine, Philadelphia, USA)

Sicurello F. (International Institute of TeleMedicine, Milan, Italy)

 

Biology:

Antomonov M.Yu. (Marzyeyev Institute of Public Health, Kiev, Ukraine)

Ermakova I.I. (IRTCITS, Kiev, Ukraine)

Knigavko V.G. (Kharkiv State Medical University, Kharkiv, Ukraine)

Kochina M.L. (Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv)

Salem A.-B. M. (Ain Shams University, Cairo, Egypt)

Zinkevich V. (University of Portsmouth, Portsmouth, UK)