Наша політика

Редакційна політика наукового журналу «Кібернетика та обчислювальна техніка»

  1. Загальні положення

Редакційна політика журналу ґрунтується на сучасних правових вимогах щодо авторського права, законності, плагіату і наклепу, що містяться в законодавстві України, та на етичних принципах, які підтримуються спільнотою провідних видавництв наукової періодики.

1.1. Науковий журнал «Кібернетика та обчислювальна техніка» засновано у 1965 році як міжвідомчий збірник наукових праць (з 2014 р. – Журнал), це спеціалізований міждисциплінарний журнал у сфері інтелектуального керування, інформатики та інформаційних технологій, біологічної та медичної кібернетики.

Видання зареєстровано в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про реєстрацію друкованих ЗМІ КВ № 12649-1533 Р від 14.05.2007) та у Міжнародному центрі ISSN (ISSN print-0454-9910, ISSN on-line-2519- 2205).

Особливістю журналу є унікальне поєднання матеріалів як теоретичної, так і практичної спрямованості, технічні і математичні завдання розглядають в поєднанні з завданнями біомедичної інформатики і кібернетики, а багато публікацій є міждисциплінарними.

Журнал публікує статті українською, англійською та російською мовами з анотаціями цими мовами для кожної статті.

1.2. Журнал публікують у друкованому вигляді чотири рази на рік накладом 100 примірників.

1.3. Мета журналу:

Мета – надати можливість науковцям публікувати результати своїх досліджень, привертати увагу до найактуальніших, цікавих і перспективних напрямів досліджень, а також забезпечити розвиток міждисциплінарного підходу на сучасному світовому рівні, збільшуючи доступність обміну знаннями та професійним досвідом серед дослідників різного фаху з різних країн.

Цільова аудиторія журналу – вітчизняні та зарубіжні фахівці з фізико-математичних, технічних, медичних та біологічних галузей; науково-дослідний персонал наукових установ, викладацький склад університетів; докторанти, аспіранти та студенти українських та зарубіжних університетів та наукових груп.

Журнал публікує оригінальні статті.

1.4. Основні наукові розділи журналу:

* Інформатика та інформаційні технології;

* Інтелектуальне керування та системи;

* Медична та біологічна кібернетика.

  1. Основні принципи

2.1. Журнал публікує оригінальні наукові доповіді, в яких надано результати досліджень з теорії та практики інформатики, інформаційних технологій та систем, інтелектуального керування, дискретних, складних та ергатичних систем керування, а також актуальні питання медичної та біологічної кібернетики.

2.2. Авторські матеріали надають відповідно до вимог до підготовки рукопису.

2.3. У разі надання матеріалів автор повинен також надати таку інформацію про себе українською, англійською та російською мовами:

* прізвище, ім’я та по батькові;

* науковий ступінь і вчене звання (якщо такі є);

* повне найменування посади та місця роботи;

* назва та адреса організації;

* електронна пошта.

2.4. Надаючи статтю у журнал, автор висловлює тим самим свою згоду на публікацію своєї статті (і підтверджує укладанням ліцензійного договору), а також на надання статті у відкритий доступ на офіційному сайті Журналу, передавання текстової статті (включаючи посилання, бібліографічну інформацію тощо) у вітчизняні і зарубіжні наукометричні бази.

2.5. Редакція редагує всі початкові рукописи відповідно до вимог до публікації наукової літератури та етики публікацій. Для підтримки високого рівня наукових публікацій всі статті рецензуються – подвійним закритим рецензуванням (рецензенти – члени редакційної колегії та фахівці з тематики конкретної статті), що дає змогу вибирати статті, які містять значні наукові результати, з урахуванням досвіду вітчизняних і зарубіжних вчених. До складу рецензентів входять як зарубіжні, так і вітчизняні експерти з наукових напрямів Журналу.

Автор одержує письмову рецензію (без прізвища рецензента) або копію рукопису статті з коментарями рецензента і наукового редактора для подальшого перероблення. У разі опублікування статті вказують дату її отримання.

2.6. Рішення про публікацію матеріалів приймає редакційна колегія, яка може прийняти статтю для публікації або рекомендувати автору змінити її або відхилити неналежно оформлені матеріали.

2.7. Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни та скорочення рукопису. Прийняті до опублікування статті проходять необхідне редакційне виправлення.

2.8. Авторські матеріали, розміщені в журналі, відображають особисті погляди авторів, які можуть відрізнятися від точки зору видавця.

2.9. Одночасно з високими вимогами до опублікованих матеріалів редакційна колегія здійснює політику підтримки молодих авторів.

2.10. Плата від авторів не стягується.

  1. Етичні аспекти та правова основа редакційної політики журналу

Редакційна політика журналу ґрунтується на рекомендаціях з етики наукових публікацій, розроблених Комітетом з етики публікацій (COPE).

3.1. Політика редакційної колегії журналу ґрунтується на сучасних правових вимогах щодо авторського права, законності, плагіату та наклепу, що містяться в законодавстві України, та на етичних принципах, які підтримуються спільнотою провідних видавництв наукової періодики.

3.2. Редакція очікує від авторів дотримання наступних принципів:

* оригінальність дослідження;

* забезпечення надійних результатів виконаної роботи;

* об’єктивне обговорення значущості результатів дослідження;

* вірогідність даних;

* визнання внесків інших дослідників з обов’язковою наявністю відповідних посилань у тексті статті;

* надання інформації з конфіденційних джерел тільки з їхнього дозволу;

* представництво як авторів всіх учасників, які зробили значний внесок у дослідження;

* затвердження остаточного варіанту статті всіма співавторами та їх повну згоду з ідеєю його опублікування;

* негайне повідомлення від автора про суттєві помилки або неточності в публікації та взаємодія з редакційною колегією щодо вчасного виправлення помилок або виключення публікацій, своєчасного виправлення виявлених редакторами помилок і розбіжностей.

3.3. Автори матеріалів несуть повну відповідальність за точність інформації, що міститься в ній, за відповідність законодавству, нормам моралі та етики.

3.4. Редакційна колегія не несе відповідальності за професійну та предметно-методичну коректність опублікованих матеріалів, а також за правильність тексту посилань на інтернет-ресурси та посилання.

3.5. Редакційна колегія не допускає публікації матеріалів, зміст яких заборонено законодавством України. Редакція не допускає авторські матеріали або розміщення посилань на сторінки, які порушують законодавство України.

3.6. Редакційна колегія не публікує матеріали з характером приниження честі, гідності та ділової репутації будь-якої особи, включаючи приватних осіб, організації, державні установи.

  1. Авторське право та копіювання

4.1. Всі статті, опубліковані в журналі, вільно доступні на сайтах:

– Журналу: kvt-journal.org.ua,

– Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua),

– Національного репозитарію академічних текстів (повний бібліографічний опис та анотації до статей).

4.2. Передрук матеріалу журналу в інших виданнях допускається за погодженням з редакційною колегією, якщо є згода автора. У разі використання матеріалів цитованого текстового контенту журналу (часткового використання), посилання на Журнал та автора є обов’язковими.

4.3. У разі написання нових, творчо незалежних статей, які базуються на статтях, опублікованих у журналі, або які цитують або перекладають фрагменти статей з метою цитування, необхідно звернутися до вихідних джерел згідно з правилами цитування. Редколегія закликає використовувати спеціально запропоновані для таких випадків бібліографічні записи для статей, розміщених для кожної статті українською, російською та англійською мовами.